Статут Асоціації Інженерів-Консультантів

СТАТУТ АСОЦІАЦІЇ
«ІНЖЕНЕРІВ - КОНСУЛЬТАНТІВ УКРАЇНИ»

 

Києва - 2008

 

1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1

АСОЦІАЦІЯ «ІНЖЕНЕРІВ - КОНСУЛЬТАНТІВ УКРАЇНИ», іменована надалі «Асоціація», є добровільним об'єднанням юридичних осіб, що надають послуги інженерного консультування, а також інші інтелектуальні послуги в галузі будівельної діяльності та екології, з метою координації їх підприємницької діяльності, а також представлення і захисту загальних майнових інтересів в державних органах та інших органах і організаціях. Асоціація створюється як договірне об'єднання, яке не є господарським товариством чи підприємством. У своїй діяльності Асоціація керується ст.42 Конституції України, ст.119-122 Господарським Кодексом України, ст.36 Закону України «Про інформацію», Закон України «Про наукову і науково - технічну експертизу» і цим Статутом.

 

1.2

Найменування Асоціації:

 Повне найменування Асоціації - «Інженерів Консультантів України»

Скорочене найменування Асоціації - «ІКУ»

  Найменування англійською мовою - ASSOCIATION of ENGINEERS CONSULTANTS OF UKRAINE.

 

1.3

Засновниками Асоціації є юридичні особи, основним видом діяльності яких є надання інтелектуальних послуг для всіх видів будівельної діяльності та екології, і визнають цілі створення Асоціації; рішення органів управління Асоціації, зобов'язуються виконувати обов'язки учасника і тих яких прийнято до складу учасників Асоціації на підставі рішення вищого органу управління Асоціації. При цьому внесення змін до Статуту Асоціації щодо найменування та кількості учасників не є обов'язковим.

1.4

Місцезнаходження Асоціації:

Україна, 01024, м.Київ, вулиця академіка Богомольця 6

 

 

2.

Правовий статус АСОЦІАЦІЇ

2.1

Ознаки та повноваження Асоціації як юридичної особи визначаються Статутом Асоціації. Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до законодавства України.

2.2

Асоціація, за законодавством України є юридичною особою, має відокремлене майно, має самостійний баланс, самостійний поточний, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків. Має печатки та штампи з логотипом глобуса, символіку зі своїм найменуванням та інші реквізити.

2.4

Для досягнення своїх цілей має право від свого імені укладати договори, робити експертні висновки, набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді. Асоціація не провадить самостійної підприємницької діяльності і не укладає будь - які договори (контракти) щодо загальної підприємницької діяльності, не створює і не виступає співзасновником суб'єктів господарювання, не здійснює контроль або управління.

2.5

Асоціація може створювати регіональні філії, представництва, відділення та інші підрозділи, які діють від імені та на підставі Положення, затверджених загальними зборами Асоціації. Філії, представництва, інші відокремлені підрозділи Асоціації відкриваються без створення юридичної особи.

2.6

Асоціація може вступати в міжнародні організації, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди з питань статутної діяльності які не суперечать міжнародним обов'язкам і чинному законодавству України; брати участь у розвитку зв'язків з наукової та інженерно - технічної громадськістю зарубіжних країн; здійснювати на території України міжнародні програми підтримки і розвитку, в тому числі спільно з міжнародними та іноземними партнерами.

2.7

Асоціація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени Асоціації несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Асоціації в розмірі та порядку, передбачених цим Статутом та установчим договором.

2.8

Члени Асоціації не мають майнових прав по відношенню до майна Асоціації

2.9

Зміни установчих документів Асоціації набувають чинності для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації в установленому порядку.

 

3.

ЦІЛІ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1

Асоціація не має в якості основної мети діяльності одержання прибутку.

3.2

Основними цілями створення Асоціації є:

3.2.1

Координація підприємницької діяльності юридичних осіб - членів Асоціації.

3.2.2

Захист прав і законних інтересів членів Асоціації в державних органах та інших органах і організаціях.

3.2.3

Сприяння інтересам більшості організацій, що здійснює послуги інженерного консультування, а також інші інтелектуальні послуги в області всіх видів будівельної діяльності та екології.

3.2.4

Сприяння членам Асоціації у вирішенні спірних питань, що виникають при здійсненні їх діяльності, надання допомоги для підвищення ефективності статутної діяльності членів Асоціації.

3.2.5

Обмін професійним, управлінським і підприємницьким досвідом і інформацією між членами Асоціації.

3.2.6

Визначення та впровадження професійних етичних норм для членів Асоціації.

3.2.7

Сприяння зростанню престижу професії інженера-консультанта.

3.2.8

Внесення законодавчих ініціатив в області технічного регулювання будівельної діяльності, промисловості, екологічного захисту населення.

3.2.9

Сприяння залученню інвестицій в проекти, спрямовані на створення ресурсозберігаючих, екологічно безпечних, ефективних виробництв.

3.2.10

Розвиток інженерного консультування в інтересах замовників та Товариства.

3.2.11

Створення та підтримка високої професійної репутації Асоціації та її членів.

3.2.12

Сприяння членам Асоціації в консолідації їх ресурсів для участі в реалізації великих програм, національних і міжнародних проектів.

3.3

Для цих цілей Асоціація здійснює наступні дії:

3.3.1

Інформує Суспільство про призначення професії інженера-консультанта.

Висвітлює в засобах масової інформації досвід діяльності Асоціації та її членів, розкриває роль індустрії інженерного консультування в соціально-економічному розвитку України.

3.3.2

Надає членам Асоціації правову, організаційну, консультативну та іншу допомогу.

3.3.3

Надає членам Асоціації інформаційну та методичну допомогу в запобіганні, виявленні та / або припиненні необережних, несумлінних або злочинних дій, змов в сфері будівельної діяльності, що можуть спричинити за собою несприятливі наслідки для членів Асоціації.

3.3.4

Взаємодіє з органами державної влади, органами технічного регулювання та іншими організаціями.

3.3.5

Співпрацює з вітчизняними і зарубіжними спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юридичних та фізичних осіб.

3.3.6

Сприяє поширенню професійних етичних норм і забезпечує їх дотримання.

3.3.7

Просуває і підтримує критерії членства, викладені в цьому Статуті.

3.3.8

Захищає і розвиває професійну, технічну, управлінську та підприємницьку компетентність членів Асоціації.

3.3.9

Проводить семінари, конференції, виставки та інші заходи.

3.3.10

Забезпечує членів Асоціації професійною інформацією.

3.3.11

Проводить підготовку і перепідготовку кадрів для промислових підприємств, освітніх установ, державних органів і населення.

3.3.12

Здійснює інші дії для досягнення цілей Асоціації, що не суперечать чинному законодавству України.

 

4.

ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ.

ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1

Членами Асоціації, мають повне право голосу, крім засновників Асоціації, можуть стати юридичні особи - комерційні організації, які надають інтелектуальні послуги в сфері будівельної діяльності та екології, визнають цілі створення і відповідають критеріям членства Асоціації (далі по тексту - «Члени Асоціації»).

4.2

Членом Асоціації можна стати за наступними критеріями:

4.2.1

Учасником Асоціації може бути будь - якої суб'єкт господарювання, юридична особа, яка створює і здійснює свою діяльність щодо законодавства України та згодна виконувати зобов'язання, які на неї покладають установчі документи Асоціації.

4.2.2

Члени Асоціації діють як фінансово незалежні, вільні від субсидій і пільг.

4.2.3

Члени Асоціації визнають цілі Асоціації, дотримуються професійних етичних норм інженера-консультанта.

4.2.4

Члени Асоціації прагнуть до високих стандартів компетентності та до професіоналізму.

4.3

Члени Асоціації мають право:

4.3.1

Брати участь в роботі Загальних зборів членів Асоціації, в її діяльності.

4.3.2

Отримувати інформацію про діяльність Асоціації в установленому установчими документами порядку.

4.3.3

На свій розсуд виходити з Асоціації по закінченні фінансового року.

4.3.4

Брати участь у виборах і бути обраним в органи управління Асоціації.

4.3.5

Вносити ініціативні пропозиції і заявляти претензії щодо діяльності органів управління Асоціації та інших структурних підрозділів.

4.3.6

Отримувати від Асоціації інформаційну, консультаційну, юридичну, методичну та іншу допомогу.

4.3.7

Безоплатно користуватися послугами Асоціації

4.3.8

Мати інші права, передбачені законодавством України, установчими документами і не суперечать законодавству України.

4.4

Члени Асоціації не має права передавати свої права третім особам.

4.5

Члени Асоціації зобов'язані:

4.5.1

Дотримуватися положень установчих документів Асоціації і рішень органів її управління.

4.5.2

Нести субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Асоціації пропорційно розміру суми своїх членських внесків в Асоціацію

4.5.3

Виконувати розроблені і затверджені органами управління Асоціацією загальнообов'язкові програми, заходи і плани.

4.5.4

Дотримуватися положень локальних нормативно-правових актів, в тому числі Кодексу Етики інженерів-консультантів.

4.5.5

Своєчасно і в повному обсязі вносити внески в Асоціацію в порядку і розмірах, встановлених установчими документами та рішеннями органів управління Асоціації.

4.5.6

Виконувати інші зобов'язання, передбачені законодавством України, установчими документами Асоціації, рішеннями органів управління Асоціації та покладені на них відповідно до договорів.

4.5.7

Асоційованими членами Асоціації, які не мають право голосу, можуть стати юридичні особи - комерційні організації, приватні підприємства і організації, які не тільки надають інтелектуальні послуги в галузі будівельної діяльності та екології, при цьому визначають цілі створення і відповідають критеріям членства Асоціації (далі по тексту - «Члени Асоціації»).

 

5.

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЧЛЕНІВ В АСОЦІАЦІЮ І ВИХОДУ З НЕЇ

5.1

Асоціація відкрита для вступу до неї нових членів на умовах і в порядку, передбачених установчими документами Асоціації

5.2

Новий член Асоціації (далі по тесту - «Заявник») подає заяву про прийом в члени Асоціації на ім'я Президента Асоціації в Секретаріат разом з копіями документів, перелік яких визначається Виконавчим комітетом Асоціації.

5.3

Перевірку заяви і підготовку документів для прийняття рішення виконує Секретаріат і надає Виконавчому комітету Асоціації.

5.4

Виконавчий комітет Асоціації на найближчому з дня подачі заяви засіданні приймає попереднє рішення про прийняття заявника в члени Асоціації або про відмову від прийняття в члени Асоціації.

5.5

Попереднє рішення про прийом нового члена представляється Президентом Асоціації на найближчому з дня подачі заяви Загальних зборах членів Асоціації.

5.6

Рішення про прийняття нового члена може бути прийнято за згодою не менше двох третин голосів присутніх на Загальних зборах членів Асоціації.

5.7

Заявник зобов'язаний протягом десяти робочих днів з моменту прийняття про

прийомі в члени Асоціації внести членські внески.

5.8

Кожній особі, прийнятій до членів Асоціації, видається свідоцтво, встановленого зразка, що затверджується рішенням Виконавчого комітету.

5.9

Член Асоціації має право на свій розсуд вийти з Асоціації по закінченні фінансового року, подавши заяву на ім'я Президента Асоціації.

5.10

Після отримання заяви про вихід члена Асоціації на найближчому засіданні Виконавчого комітету Асоціації розглядаються питання, пов'язані з виходом члена Асоціації.

5.11

Якщо член Асоціації виходить з Асоціації, то він несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Асоціації, які виникли в період його членства, протягом двох років з моменту виходу пропорційно розміру свого внеску в Асоціацію.

5.12

Заява про виключення з членів Асоціації з підстав, передбачених у п. 5.14. цього Статуту, може бути подано будь-яким зацікавленою особою на ім'я Президента Асоціації.

5.13

Перевірку заяви і підготовку документів для прийняття рішення про виключення з членів Асоціації виконує Секретаріат і надає

її результати Виконавчому комітету Асоціації.

5.14

Виконавчий комітет має право відкласти прийняття рішення про виключення члена Асоціації з неї, якщо Виконавчому комітету для прийняття рішення необхідно надати додаткову або уточнену інформацію як заявником, так і третьою особою. Термін відкладення розгляду заяви вказується у відповідному протоколі Виконавчого комітету Асоціації.

5.15

Член Асоціації може бути виключений з Асоціації з таких підстав:

5.15.1

Учасник Асоціації припиняє діяльність.

5.15.2

Неодноразово порушує або неналежним чином виконує обов'язки члена Асоціації та / або зобов'язання перед Асоціацією.

5.15.3

Перешкоджає своїми діями або бездіяльністю діяльності Асоціації.

5.15.4

Додаткові підстави виключення члена можуть бути встановлені за одноголосним рішенням Загальних зборів членів Асоціації.

 

6.

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ АСОЦІАЦІЇ

6.1

Органами управління Асоціації є:

Загальні збори членів Асоціації (далі по тексту - «Загальні збори»)

Виконавчий комітет Асоціації

Президент Асоціації

Ревізійна комісія

Секретаріат

 

 

Загальні збори членів Асоціації

6.2

Вищим органами управління Асоціації є Загальні збори членів Асоціації.

6.3

Член Асоціації має на Загальних зборах один голос.

6.4

До виключної компетенції вищого органу управління Асоціацією належить вирішення наступних питань:

6.4.1

Внесення змін до Статуту Асоціації.

6.4.2

Визначення пріоритетних напрямків діяльності Асоціації, принципів формування і використання її майна.

6.4.3

Обрання Президента, Віце-президента, членів Виконавчого комітету Асоціації, Ревізійної комісії та дострокове припинення їх повноважень.

6.4.4

Ухвалення або виключення членів Асоціації.

6.4.5

Затвердження річного звіту та річного бухгалтерського балансу.

6.4.6

Затвердження фінансового плану Асоціації та внесення до нього змін.

6.4.7

Створення філій та представництв Асоціації.

6.4.8

Участь в інших організаціях.

6.4.9

Реорганізація і ліквідація Асоціації.

6.5

Загальні збори членів є правомочним, якщо на зазначеному зборах присутні більше половини його членів з правом голосу.

6.6

Рішення Загальних зборів з питань виключної компетенції вищого органу управління Асоціацією приймається кваліфікованою більшістю в дві третини голосів присутніх на Загальних зборах.

6.7

Загальні збори членів Асоціації проводиться не рідше 1 разу на рік. Члени Асоціації повідомляються Виконавчим комітетом про дату, час і місце проведення чергових Загальних зборів членів Асоціації не пізніше, ніж за 60 днів до його проведення